Doritorii de a lansa o afacere agricolă, pot beneficia de sprijin financiar din partea statului aplicând la Proiectul subvenții în avans destinat tinerilor fermieri (18-40 de ani), femeilor, dar mai nou și migranților reveniți de peste hotare.

Suportul statului pentru lansarea noilor afaceri constituie 65% din valoarea proiectului ce nu va depăși un milion de lei. Subvențiile în avans vor fi acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de solicitanții care vor desfășura pentru prima dată o activitate economică.

Printre solicitanții eligibile pentru obţinerea subvenţiei în avans  sunt și apicultorii. Cu suportul financiar pot procura mătci de albine şi/sau roiuri de albine cu mătci cu vârsta de cel mult 3 luni.

Principalele criterii pe care orice solicitant trebuie sa le îndeplinească pentru a obține subvenții sunt:

 • au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea şi eficienţa proiectului investiţional; 
 • au sediul şi investiţia amplasate într-o localitate rurală; 
 • valoarea investiţiei eligibile conform proiectului investiţional nu depăşeşte 1000000 lei din valoarea totală a investiţiei;
 • perioada de implementare a proiectului nu va depăși de până la 24 de luni de la momentul semnării contractului cu Agenţia; 
 • dispun de pregătire şi formare profesională în domeniul antreprenoriatului (diplome de studii agrare, economice sau juridice) sau, după caz, certificate de instruiri de minim 40 de ore, eliberate de companii de consultanţă selectate de Minister; 
 • sunt deţinători legali ai bunurilor imobile (terenuri/spaţii) pentru care se realizează investiţia;
 • la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional.

Totodată, solicitanții trebuie să pregătească un dosar care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea-tip de solicitare a subvenţiei în avans; 
 • planul de afaceri pentru o perioadă de 5 ani, care să demonstreze fezabilitatea proiectului investiţional; 
 • în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire; 
 • copia diplomei de studii/certificatului care confirmă instruirea producătorului agricol în domeniu, cu durată totală a cursului de minim 40 de ore; 
 • declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor prezentate; 6) cel puţin 3 oferte pentru utilajul/echipamentul ce urmează a fi achiziţionat în cadrul proiectului investiţional; 
 • extrasul din cont, confirmat de banca comercială privind disponibilitatea cofinanţării a cel puţin 10% din valoarea costurilor eligibile a proiectului investiţional; 
 • declaraţia privind asumarea obligaţiei de a achita restul sumei pentru cofinanţare în scopul implementării proiectului în cazul în care proiectul va fi selectat; 
 • copia de pe schiţa de proiect cu deviz de cheltuieli, executată de furnizor sau proiectantul autorizat, pentru solicitanţii de subvenţii;
 • copia contractului de muncă, dovada aflării în străinătate pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an anterior momentului solicitării subvenţiei pentru migranții reveniţi.

De menționat că, statul oferă anual minim 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural (FNDAMR) pentru tinerii, femeile, dar și migranți pentru a-şi realiza ideile de afaceri în Republica Moldova.

Este primul Proiect complet, comprehensiv și practic în domeniul antreprenoriatului agricol, dedicat identificării, stimulării și multiplicării potențialului inovativ și de business al tinerilor și femeilor din Moldova, doritori de a crea un viitor acasă.

Echipa ANARM susține apicultorii în accesarea subvenției în avans, pregătirea dosarului și monitorizarea acestuia, pentru ca în final antreprenorul să obțină resursele financiare necesare pentru dezvoltarea afacerii.