Statut ANARM

S T A T U T U L

Asociaţiei Obşteşti
Asociatia Nationala a Apicultorilor din Republica Moldova

 

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Asociaţia Obştească Asociatia Nationala a Apicultorilor din Republica Moldova, în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită la initiativa persoanelor juridice – asociatii obstesti – ce activeaza in domeniul apiculturii, asociate in vederea promovarii si realizării Programului National de dezvoltare a apiculturii in Republica Moldova.
1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească Asociatia Nationala a Apicultorilor din Republica Moldova (AO ANARM).
1.3 Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996, Programului National de dezvoltare a apiculturii in Republica Moldova şi prezentul statut.
1.4 Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».
1.5 Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.
1.7 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publica si in activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea intre fondatori sau intre persoane particulare, inclusiv in procesul reorganizarii si lichidarii Asociatiei.
1.8 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.9 Asociatia nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit in interesele vreunui membru al Asociatiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.
1.10 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.11 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
1.12 Sediul Asociaţiei se află pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armeneasca, nr.4, of. 1.

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

2.1 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.
2.2 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
2.3 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.4 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
2.5 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Scopurile Asociaţiei:
• Contribuirea la dezvoltarea apiculturii intr-un sens durabil si profitabil pentru Republica Moldova, precum si la stabilirea acestui domeniu ca fiind competitiv pe pietele de comercializare interne si externe prin asigurarea informationala si materiala asociatiilor obstesti ce activeaza in domeniu si celor interesati de acest domeniu;
• Contribuirea la adaptatrea sistemului apicol national la exigentile economiei de piata in acord cu directivele programelor nationale de dezvoltare economica si in cerintele Comunitatii Europene;
• Contribuirea la/si participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economice a apicultorilor din Republica Moldova;
• Elaborarea de/si sustinerea proiectelor care au ca obiective dezvoltarea apiculturii in Republica Moldova;
• Contribuirea la crearea unui centru de procesare a produselor apicole, prin intermediul caruia va fi posibila asigurarea apicultorilor cu informatie in domeniu, cu unelte, medicamente si dispozitive necesare apicultorilor;
• Contribuirea la/si propagarea domeniului apicol in rindurile populatiei intru educarea in rindurile acestora a unui mod de viata sanatos.
3.2. Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
• Crearea unei baze de date cu privire la asociatiile obstesti ce activeaza in domeniul apicol, precum si a persoanelor particulare ce sunt interesati de acest domeniu;
• Organizarea întrunirilor cu categoriile de persoane mentionate mai sus in scopul preluarii experientei acestora si aplicarii in educarea populatiei intru folosirea produselor apicole ca remediu pentru profiaxia si intremarea diferitor maladii;
• Favorizarea participarii producatorilor apicoli ai asociatiilor membre la programele agricole si apicole, nationale sau teritoriale;
• Contribuirea la obtinerea creditelor pentru realizarea programelor si proiectelor Asociatiei si a membrilor sai si asistenta informationala acestora in repartizarea eficienta a surselor imprumutate pentru atingerea efectului scontat;
• Contribuirea la realizarea drepturilor si intereselor membrilor Asociatiei in raport cu alte autoritati si institutii;
• Sustinerea morala si materiala a tinerilor apicultori si promovarea acestora in societate;
• Elaborarea unor metode, concepte, idei in ceia ce priveste cunoasterea si studierea fenomenului si dezvoltarea domeniului vizat;
• Organizarea si participarea la seminare, conferinte, intruniri, lectii, etc. In vederea realizarii scopurilor statutare cu atragerea specialistilor calificatiin domeniile prioritare de activitate ale Asociatiei;
• Ridicarea nivelului calitativ al potentialului cognitiv si intelectual al cetatenilor in ceia ce priveste domeniul apiculturii;
• Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru cei interesati de domeniul prioritar al Asociatiei;
• Asistenta organelor de stat interesate in elaborarea actelor legislative in domeniul apiculturii;
• Contribuirea prin activitatea sa si prin intermediul specialistilor calificatidin cadrul Asociatiei la crearea Centrului republican informational si de marcheting pentru apicultora;
• Activitate de sustinere si promovare a conceptiei elaborarii Programului de extensie a apiculturii in Republica Moldova;
• Promovarea unui parteneriat sanatos intre membrii Asociatiei intru consolidarea rindurilor acestora si obtinerea rezultatelor dorite in domeniu;
• Participarea la activitati de informare organizate de institutii competente si de Asociatie cu privire la formarea familiilor de albine;
• Sustinerea si organizarea valorificarii produselor rezultate din activitatea apicola;
• Contribuirea la organizarea de cursuri de initiere pentru tinerii apicultori;
• Sustinerea membrilor Asociatiei pentru obtinerea de credite sau alte facilitati pentru dezvoltarea apiculturii in Republica Moldova;
• Asigurarea prin intermediul Asociatiei a unui mod organizat si democratic de repartizare a intereselor membrilor sai;
• Acordarea de asistenta persoanelor social-vulnerabile;
• Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele domeniului Asociatiei;
• Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.
3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:
• să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;
• să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
• să fondeze mijloace de informare în masă proprii si sa foloseasca in modul stabilit de cele de stat;
• să desfăşoare activitate editorială;
• să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
• să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
• să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
• să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse, credite de la banci si fonduri de investitii atit din tara cit si de peste hotare, precum si de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
• să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
• să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
• să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
3.4. În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1. Asociatia este constituita din asociatiile apicole locale raionale si republicane cu personalitate juridica. Asociatia poate constitui in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare unitati economice centrale si teritoriale intru realizarea scopului Asociatiei.
4.2. În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:
• Congresul;
• Comitetul Director;
• Preşedintele;
• Comisia de Cenzori (Cenzorul).
4.3. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Congresul membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.
4.4. Congresul are următoarele atribuţii principale:
• determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
• decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
• examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
• alege si revocă membrii Comitetului Director, Comisia de Cenzori, Preşedintele;
• aprobă dările de seamă ale Comitetului Director şi ale Comisiei de Cenzori;
• hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
• hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.
4.5. Şedinţele ordinare ale Congresului se convoacă o data la 3 ani. Convocarea Congresului se face de catre Comitetul Director, acesta va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 1 lunai de zile înainte de data desfăşurării Congresului. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică sauprin posta electronica sau saitul oficial al ANARM.
4.6. Convocarea Congresului extraordinar se face de către Comitetul Director din iniţiativă proprie sau la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.
4.7. Congresul extraordinar se convoacă în termen de cel mult o luna de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.6. al statutului. În cazul în care Comitetul Director refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Congresului, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Comitetului Director în modul stabilit pentru acesta.
4.8. Congresul este deliberativ numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Congres.
4.9. Dacă Congresul nu este considerată deliberativ, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Congresului cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.
4.10. Congresul poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Congresul le poate examina si adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi cel putin 2/3 din membrii Asociaţiei.
4.11. Desfăşurarea Congresului se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte al sedintei.
4.12. Comitetul Director. Pentru conducerea operativa a activitatii Asociatiei la propunerea Presedintelui Asociatiei se constituie Comitetul Director, care este constituit din noua membri, aprobati de Congres. Pentru persoanele propuse de presedinte care nu vor fi aprobati de congres, se vor propune si alege altele de catre Congres.
4.13. Comitetul Director asigura punerea in executare a hotaririlor Congresului Asociatiei. Presedintele Asociatiei indeplineste si functia de presedinte al Comitetului Director si numeste doi vicepresedinti dintre acestea.
4.14. Atributiile si functionarea Comitetului Director.
In exercitarea competentei sale, Comitetul Director:
• elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Congresului;
• asigură îndeplinirea deciziilor Congresului şi prezintă rapoarte Congresului privind activitatea Asociaţiei;
• elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Congresului pentru aprobare;
• aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
• aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
• stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
• stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noi membri în asociaţie, precum şi cele de retragere din rîndurile ei;
• aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
• decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;
• gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
• stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
• asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
• primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
• adoptarea deciziilor privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
• conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
• hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
• decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.
• Prezinta Congresului Asociatiei raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul de venituri si cheltuielisi proiectul programelor Asociatiei.
• Incheie acte juridice in numele si pe sama asociatiei.
• Aproba organigrama si politica depersonal a asociatiei.
• Convoaca adunari generale, pastreaza si tine evidenta hotaririlor adoptate si a celorlalte documente necesare functionarii asociatiei.
• Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau statut ori incredintate de Congresul Asociatiei.
• Aproba raportul anual al Comisiei de cenzori.
• Aproba casarea mijloacelor fixe de natura bunurilor immobile precum si modul de valorificare a acestora.
4.15. Comitetul Director isi poate elabora un regulament de functionare, in conformitate cu prezentul statut.
4.16. Hotaririle Comitetului Director se iau prin votul majoritatii membrilor si sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la adoptarea lor ori au votat impotriva.
4.17. Comitetul director este deliberativ in prezenţa a 2/3 din numărul membrilor sai si adopta hotariri cu o jumatate plus un vot. Membrul Comitetului Director care sunt in conflict de interese in orice mod intr-o problema de competenta Comitetului Director, nu poate lua parte la vot.
4.18. Comitetul Director alege secretarul care:
• ţine lucrările de secretariat;
• înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
• întocmeşte procesele-verbale ale Congresului şi ale şedinţelor Comitetului Director;
• duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.
4.19. Preşedintele Asociaţiei este concomitent si Presedintele Comitetului Director, gestioneaza nemijlocit Asociatia in perioada dintre sedintele Comitetului Directorsi are urmatoarea competenta:
• Preşedintele reprezinta Asociaţiasi semneaza din numele Asociatiei orice documente necesare pentru bina functionare a Asociaţiei;
• Preşedintele Asociaţiei reprezinta organizatia in relatia cu diferite institutii precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si strainatate;
• Angajarea de cheltuieli se face de catre Preşedinte, sau in lipsa acestuia de carte o persoana imputernicita in scris expres de carte Preşedinte cu avizul compartimentului financiar contabil al Asociatiei;
• Preşedintele Asociaţiei este autorizat sa incaseze sume (donatii) de la Administratia Publica sau de la intreprinderi private cu eliberarea chitantei (bonului) de scutire de obligatii;
• Poate angaja avocati, consultanti in procesele active si pasive privind Asociatia in fata oricarei autoritati judiciare sau administrative si in orice etapa de judecata, cu consultarea Comitetului Director;
• In caz de absenta sau alt impediment, functiile sale sunt exercitate de Vicepresedintele indicat de Comitetul Director;
• Convoaca si prezideaza sedintele Comitetului Director;
• Adopta decizii pe orice problema ce tine de activitatea Asociatiei si care nu este de competenta exclusiva a altor organe;
• Reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
• Administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
• organizează si dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei si asigura îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Comitetului Director si Congres;
• face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
• este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
• asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
• poarta răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
• vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
• oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
• emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
• decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.
• Presedintele ANARM se alege pe o perioada de 3 ani dar nu mai mult de doua termene consecutiv. Mandatul de activitate al presedintelui si al Comitetului director este strict limitat pe perioada stipulata in statut de 3 ani. In caz de impas activitatea este gestionata de o alta persoana din cadrul membrilor Comitetului Director aleasa de catre acestea pina la convocarea in termen de 2 luni a congresului ordinar de alegere a organelor de conducere.
• Dupa expirarea mandatului, in cazul de ne convocare a lucrarilor congresului ordinar timp de 2 luni de la data expirarii, Presedinte isi pierde atributiile de activitate.
4.20. Preşedintele poate constituii în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii si alte chestiuni cotidiene.
4.21. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Congres pe un termen de trei ani. Din componenţa Comisiei de Cenzori nu pot face parte membrii Comitetului Director.
4.22. Comisia de Cenzori:
• analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Congresului, Comitetului Director şi prezintă concluzii pe marginea acestora Congresului;
• controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.
4.23. Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Comitetului Director date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.
4.24. Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.
4.25. Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă Comitetului Director şi Congresului.

5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR

5.1. Fondatorii Asociaţiei devin de plin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice asociatie obsteasca locala, raionala, republicana sau internationala, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei si care sunt gata sa se incadreze in promovarea si valorificarea domeniului apiculturii. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.
5.2. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei, este discutată la şedinţa Comitetului Director în prezenţa candidatului sau reprezentantului acestuia. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa Congresului. Dupa caz Congresul in cadrul lucrarilor sale ordinare sau extraordinare are dreptul de a examina si accepta noi membri.
5.3. Fiecare membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru în mărime de 10% de la suma cotizatiilor membrilor sai (pentru persoane juridice) pina la 31 martie a fiecarui an si 200 lei pentru taxa de aderare,.
5.4. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
• dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
• membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Congresului, Comitetului Director, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.
5.5. Membrii de Onoare – sunt persoanele care prin activitatea lor deosebita sprigina in special din punct de vedere moral si/sau material Asociatia.
5.6. Membrii de Onoare au urmatoarele drepturi:
• De a participa la actiunile Asociatiei;
• De a participa cu vot consultativ la sedintele Congresului;
• De a fi informati la cerere asupra hotaririlor Congresului;
• De a face propuneri cu privire la activitatile initiate de catre Asociatie
5.7. Membrii de Onoare au urmatoarele responsabilitati:
• De a contribui prin actiunile lor la atingerea scopurilor Asociatiei;
• De a promova in mod activ valorile si principiile Asociatiei;
• De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice alta natura Asociatiei.
5.8. Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, precum si pentru neachitarea cotizației de membru pe o perioada de un an, duce automat la excluderea din rândul membrilor Asociaţiei prin hotarirea Comitetului Director, care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Congresului.

6. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE

6.1. Patrimoniul Asociaţiei se formează din:
• cotizaţiile de membru: de aderare – 200 lei, anual 10% de la suma cotizatiilor membrilor sai (pentru persoane juridice);
• sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
• subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti si altele;
• veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;
• venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
• alte surse neinterzise de lege.
6.2. Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
6.3. Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.
6.4. Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.
6.5. Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARA

7.1. Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Comitetului Director un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori.
7.2. Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:
• expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
• soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă si la sfirsitul asestia;
• venitul total al mijloacelor de la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;
• cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.
7.3. Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Congresului.
7.4. Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor membrilor şi după posibilităţi, se publică.

8. ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1. Prezentul Statut se aprobă de către Congresul membrilor Asociaţiei.
8.2. Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Comitetului Director, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Congresului.
8.3. Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Congresului care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Comitetului Director.
8.4. Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

9. FILIALELE ASOCIAŢIEI

9.1. Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Asociaţiei.
9.2. Filialele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Comitetul Director.
9.3. Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Comitetul Director. Preşedintele Filialei este numit de Comitetul Director.
9.4. Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Comitetul Director.

10. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

10.1. Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Congresului adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.
10.2. Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.
10.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
10.4. Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
10.5. Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la Asociaţiile Obşteşti şi Codul civil.
10.6. Comitetul Director va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
10.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.
10.8. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
10.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.
10.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.
10.11. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.

Leave a Comment